Miljöpolicy

Miljöpolicy

Sjöfart och båtliv påverkar vårt gemensamma hav och våra kustområden. Vi har ett ansvar att aktivt arbeta för att minimera påverkan och arbeta för ett hållbart sjöliv!

Vi bidrar med teknisk kunskap och yrkesskicklighet för att båtar och motorer ska fungera så effektivt som möjligt och att utsläppen reduceras.

Vi väljer miljövänliga produkter där det finns ett val t. ex. miljövänligt båtschampo, miljöglykol och alternativ till bottenmålning.

Ett varv producerar restprodukter som ska tas om hand på ett godkänt och säkert sätt.

Vi har ett återvinningssystem där det är enkelt att ta hand om och sortera restprodukter/farligt avfall i godkända kärl för hämtning till omhändertagande/deponi. Vi följer och tillämpar de lagar och andra krav som vi berörs av i vår verksamhet samt våra egna satta miljömål.

Vi har rensat vår arbetsplats från utgångna produkter, sorterat skrot till återvinning och minimerat mängden produkter som inte är aktuella i verksamheten.

Vi håller ordning och reda i våra lokaler. En städad verkstad gör att det är enklare att hålla rent, ger en bättre överblick och arbetet kan bedrivas på ett tryggt och effektivt sätt.

Vi värdesätter medarbetarnas delaktighet och förslag till utveckling av verksamhetens miljöarbete.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera lösningar och produkter med god service, trygghet och hög kvalitet. 

Vår tekniska kunskap och yrkesskicklighet tillsammans med öppenhet och innovation är grunden i vår verksamhet. Vi strävar efter att leverera mervärde för våra kunder.

 Vårt arbete är ett hantverk som utförs av erfarna medarbetare. Med utbildning, interna möten, regelbunden uppföljning av våra projekt utvecklar vi vår organisation.

 Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer och våra samarbetspartner.

 Våra produkter ska vara av hög kvalitet, hållbara och godkända för marint bruk.

 Vi prioriterar god kommunikation med våra kunder, tydlighet och struktur i vårt kvalitetsarbete.

 Vårt kvalitetssystem är ett levande dokument som i samverkan med ledning och medarbetare utvecklas kontinuerligt.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö och ett aktivt arbetsmiljöarbete är förutsättningar för att kunna ha en verksamhet med god kvalitet och uppnå kontinuerliga förbättringar.

Ernemarvikens Marincenter AB ska klara de krav på verksamheten som anges i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt ansvar gällande arbetsmiljön coh bevakar detta genom att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ansvaret ligger både på företaget och den individuella medarbetaren. Det ska finnas förutsättningar för medarbetaren att ha en bra arbetsmiljö. Medarbetaren har ett eget ansvar för sin egen och andras säkerhet. Ledningen har ett särskilt ansvar att alltid vara ett föredöme i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete sker genom att:

Undersöka arbetsmiljön minst en gång per år med hjälp av checklistor.

Regelbundet se över nödvändig skyddsutrustning, hjälpmedel och övriga arbetsredskap och komplettera dessa vid behov.

Verka för en trygg och trivsam arbetsmiljö, där varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Ge medarbetare möjlighet att påverka sin arbetssituation och att främja en ärlig och öppen attityd på arbetsplatsen.

Ha regelbundna arbetsplatsträffar där vi behandlar verksamheten i sin helhet inklusive arbetsmiljöfrågorna.

Genomföra årliga specifika möten där vi t.ex. diskuterar brandsäkerhet, första hjälpen, respekt och tolerans internt på arbetsplatsen och med externa kundkontakter.

Delta i utbildningar som ökar säkerheten på arbetsplatsen tex. truckutbildning, heta arbeten, hjärtstartare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår